Čistička alebo žumpa?

Staviame | 07.10.2010

Počas života vyprodukujeme množstvo rôzneho odpadu, ktorým je aj odpadová voda z domácnosti. Väčšina z nás má možnosť vypúšťať ju do verejnej kanalizácie. Problém ale vznikne, ak sa kanalizácia v blízkosti domu nenachádza. V tom prípade môžete likvidáciu odpadovej vody riešiť vybudovaním žumpy, septiku alebo domovej čističky odpadových vôd.

Na prvý pohľad sa žumpa zdá jednoduchším riešením. Pravdou je, že okrem nákladov na výstavbu treba rátať s nákladmi na pravidelné čistenie. Vyberte si radšej ekologickejšie, ekonomickejšie riešenie, ktorým je domová čistička odpadových vôd. Vhodná je nielen pre rodinné domy, ale aj pre chaty, chalupy, menšie rekreačné zariadenia a penzióny.

Kam s ňou? 
Domové čističky odpadových vôd na pozemku nezaberajú veľa miesta. Väčšinou sa vodotesná plastová nádrž umiestňuje pod zem, možná je aj inštalácia nad terén a čiastočné zapustenie do zeme. V prípade vysokej spodnej vody sa nádrž osadí do oceľobetónovej nádrže. Na čističku sa dá dokonca prestavať už existujúca žumpa a septik. Po montáži sa nádrž pripojí na prítokové a odtokové potrubie, vzduchový rozvod a zdroj elektrickej energie.

Niektoré typy čističiek musia byť kvôli aerosólom vznikajúcim pri biologickom čistení umiestnené v ochrannom pásme, zhruba desať metrov od domu a zdroja pitnej vody. Na druhej strane sú čističky, ktoré môžu byť umiestnené priamo v suteréne domu.

Princíp fungovania
Na trhu môžete nájsť rôzne varianty domových čističiek odpadových vôd, napríklad aeróbne, anaeróbne, rastlinné, mechanicko-biologické. V rodinných domoch sa najviac využívajú zariadenia fungujúce na biologickom princípe. V nádrži je niekoľko čistiacich zón, ktoré sú oddelené priehradkami. Odpadová voda sa po odstránení hrubých nečistôt biologicky čistí aktivovaným kalom. Na záver sa voda oddelí od kalu.

Organickú hmotu rozkladajú mikroorganizmy za pomoci vzdušného kyslíka. Ich činnosť neovplyvňuje ani mráz, môžu ich však zahubiť agresívne čistiace alebo pracie prostriedky. Vopred sa preto informujte u dodávateľa, či s daným typom čističky je možné čistiť vodu z práčky a umývačky riadu.

Čistička môže byť doplnená o ďalšie stupne čistenia, napríklad pieskový filter. Odtekajúca voda sa dá dočistiť aj pomocou chlóru či UV lampou. Vyčistená voda sa môže vypustiť do verejnej kanalizácie, vodných tokov alebo nechať vsakovať do podzemných vôd. Čističky so zásobníkom umožňujú vyčistenú vodu opätovne použiť v domácnosti, napríklad na splachovanie záchodu, pranie, umývanie auta, polievanie trávnika. Voda musí byť bakteriologicky neškodná a v žiadnom prípade sa nesmie používať na polievanie záhradných plodín určených na konzumáciu.

Najmenej raz ročne sa musí vykonať odkalenie čistiaceho zariadenia. Prebytočný kal môžete vyviezť do centrálnej čističky odpadových vôd alebo ho použiť ako organické hnojivo. Frekvencia odkalenia závisí od intenzity zaťaženia čističky.

Nesmrdí a dokáže komunikovať


Napriek procesom, ktoré v čističke prebiehajú sa nemusíte obávať nežiadúcich pachov, nádrže sú totiž parotesné. Čistička sa v prípade, že kanalizácia nie je odvetraná navyše dopĺňa o pachový filter. Domová čistička odpadových vôd je zariadenie, ktoré vyžaduje občasnú kontrolu. Treba skontrolovať prevzdušňovanie, miešanie koša a cirkuláciu kalu. Dôkazom správneho fungovania je číra voda bez zápachu. Správnu funkciu moderných typov čističiek monitoruje inteligentný systém, ktorý v prípade poruchy vyšle výstražný signál. Pohodlným riešením je zaslanie textovej správy na mobilný telefón alebo dispečing dodávateľa, ktorý zabezpečí opravu.

Pripravte sa na maratón po úradoch
Vybudovanie domovej čističky je vodohospodárske dielo, na ktorého výstavbu potrebujete stavebné povolenie. Projektovú dokumentáciu potrebnú na vydanie povolenia vám musí vypracovať kvalifikovaný projektant, ktorý vezme do úvahy veľkosť pozemku, hladinu podzemnej vody, sklon terénu, počet osôb v domácnosti a ich časový režim produkcie splaškovej vody. Na základe týchto kritérií navrhne vhodný typ a veľkosť čističky.

K navrhnutej technológii budete potrebovať stanovisko odboru životného prostredia, súhlas správcu vodných tokov, ak vyčistenú vodu budete vypúšťať a hydrogeologický prieskum, ak ju necháte vsakovať. Okrem toho ste povinní raz za pol roka odovzdať vzorku vyčistenej vody na rozbor. Napriek týmto „problémom“ vám bude odmenou ekologické zariadenie, ktoré má dlhú životnosť, jednoduchú prevádzku a obsluhu, minimálnu údržbu, tichý a bezzápachový chod.

Autor: Radomír