Darujete byt a v pokoji v ňom dožijete? POZOR: Nie je to také jednoduché!

Tipy a triky | 12.04.2017

Mýlite sa, ak automaticky predpokladáte, že darovať byt počas života vám garantuje pokojnú starobu. Darovanie totiž neznamená, že v byte môžete naďalej bývať. Musí to presne určiť vecné bremeno v zmluve.

Právo doživotného užívania vzniká na základe zmluvy o zriadení vecného bremena a zapisuje sa do katastra nehnuteľností. Avšak znamená len to, že darca nehnuteľnosti môže naďalej bývať v byte či dome. Nevyplýva z neho povinnosť o darcu sa starať v chorobe a v starobe a zabezpečiť mu dôstojný pohreb. Preto ak obdarovaný bude mať aj takéto povinnosti, odporúčame ich konkretizovať v zmluve.

Pozor na niektoré v domácnosti: Môžu škodiť zdraviu!

Zriadenie vecného bremena v praxi býva súčasťou darovacej zmluvy. Môžete ho však vybaviť aj dodatočne samostatnou zmluvou a následným vkladom vecného bremena do katastra nehnuteľností. V prípade vecného bremena úradne osvedčený musí byť nielen podpis darcu, ale aj obdarovaného, teda povinného z vecného bremena.


Nie je to zadarmo
Keď ste darovali nehnuteľnosť bezodplatne a bývate v nej na základe vecného bremena, neznamená to, že už za nič neplatíte. Zo zákona ste totiž povinný naďalej prispievať na výdavky. Ak býva spolu s vami aj obdarovaný, náklady hradíte spolu podľa miery spoluužívania. Dá sa však dohodnúť aj inak, napríklad že všetko bude financovať obdarovaný. Preto aby ste predišli nedorozumeniam, v zmluve by nemalo chýbať stanovenie miery uhrádzania nákladov.

Právo doživotného užívania po smrti oprávneného neprechádza na dedičov. Za jeho života môže zaniknúť zmluvou o zrušení vecného bremena a následným vymazaním ťarchy z listu vlastníctva. Na zmluve o zrušení vecného bremena sa vyžaduje úradne osvedčený podpis oprávneného z vecného bremena. Vecné bremeno možno zrušiť s náhradou alebo bez.
Ak nastane zmena vlastníka nehnuteľnosti, nový majiteľ musí rešpektovať vecné bremeno doživotného užívania. Úver na nehnuteľnosť zaťaženú touto ťarchou finančné inštitúcie neposkytujú.

Bývajú s vami dospelé deti? Dohodnite si pravidlá hry

Cesta späť je zložitá
Rozhodnutie o darovaní nehnuteľnosti dôkladne zvážte. Za normálnych okolností totiž dar od obdarovaného nemôžete vyžiadať naspäť. Domáhať sa vrátenia daru sa dá len vtedy, ak sa obdarovaný správa k vám alebo členom vašej rodiny neslušne, porušujúc dobré mravy. Musí však ísť o závažné skutky, napríklad o fyzické napádanie či hrubé urážky. Obyčajná nevďačnosť obdarovaného nepredstavuje dostatočný dôvod. Na rozmyslenie darovania máte trojročnú premlčaciu lehotu odo dňa, keď sa obdarovaný začal správať neakceptovateľne.

Výzva na vrátenie nehnuteľnosti má byť písomná aj pre prípadný súdny spor. Darovací vzťah zaniká okamihom doručenia výzvy na vrátenie daru obdarovanému. V katastri nehnuteľnosti sa následne obnoví vlastnícke právo pôvodného vlastníka k nehnuteľnosti. Ak obdarovaný naďalej užíva nehnuteľnosť, neostane vám nič iné, ako podať žalobu na jeho vypratanie.
Právo domáhať sa vrátenia daru smrťou darcu zanikne. Dediči len vtedy môžu žiadať vrátenie nehnuteľnosti, ak darca už za svojho života spravil prvé kroky smerujúce k vráteniu daru. Ak obdarovaný už darovanú nehnuteľnosť nevlastní, musí zaplatiť náhradu.
Ani obdarovaný nemôže darovanú nehnuteľnosť hocikedy vrátiť okrem jediného prípadu: ak ho darca neupozornil na nedostatky, o ktorých v čase darovania vedel. Aj v tomto prípade právo vrátenia daru podlieha trojročnej premlčacej lehote.

6 znamení, že ste lákadlom pre zlodejov: Na tieto veci si dajte pozor!


Ide o vzájomnú dohodu
- Darovanie je dohodou oboch strán: prejav vôle darcu predmet daru darovať a obdarovaného prijať ho. Aj darca, aj obdarovaný musia mať plnú spôsobilosť na právne úkony. Darovať možno aj neplnoletým deťom. Dieťa však musí zastupovať zákonný zástupca. Tým sú najčastejšie rodičia. Pri darovaní dieťaťu musíte najprv dať darovaciu zmluvu schváliť súdom.

- Ak chcú manželia darovať nehnuteľnosť, ktorú majú v bezpodielovom spoluvlastníctve, musia s darovaním súhlasiť obaja. Ak darujete nehnuteľnosť len jednému z manželov, bude ju mať vo výlučnom vlastníctve len obdarovaný napriek tomu, že bežne manželia nadobúdajú majetok do spoluvlastníctva. Daná nehnuteľnosť ani pri prípadnom rozvode nebude predmetom vyrovnania bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Etiketa bývania: Čo by ste urobili vy? Je v poriadku prášiť koberček z okna bytovky?

Alternatíva je závet
- Darovacia zmluva je neplatná, ak by obdarovaný nadobudol nehnuteľnosť až po darcovej smrti.

- Ak darovanie nemáte v úmysle, a predsa sa chcete už počas života rozhodnúť, kto má nadobudnúť váš majetok, riešením je spísanie závetu, v ktorom zvýhodníte konkrétnu osobu. V poslednej vôli však nemôžete obísť neopomenuteľných dedičov. Vzhľadom na budúce spory voľte formu notárskej zápisnice. Tento dokument sa uchováva v Notárskom centrálnom registri závetov. Pôvodný závet možno hocikedy zrušiť a napísať nový.

- Ak ste darovali nehnuteľnosť závetom, už nikomu sa nedá odkázať. Nezáleží na tom, že posledná vôľa bola spísaná skôr ako darovanie prebehlo.

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/Zlatica VARGOVÁ